Forta Volwassenen: 010 - 450 4071

Privacybeleid

Wanneer je aanmeldt bij Forta Volwassenen start het verzamelen van persoonsgegevens. Wij vragen naar je naam, adres en contactgegevens plus je BSN en verzekeringsgegevens. Alle gegevens die je aan de Forta Volwassenen levert, worden digitaal opgeslagen.

Verwerken van persoonlijke gegevens

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien je gebruik wenst te maken van onze diensten, is het nodig dat wij de door jou verstrekte gegevens verwerken, zoals naam, e-mail adres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van je verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van jouw verzoek te voldoen.

 

Waarvoor gebruiken wij BSN en verzekeringsgegevens?

De zorg die de Forta Volwassenen levert wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar, of in het geval van jeugdzorg, de gemeente. Zorgverzekeraars en gemeenten verplichten zorgaanbieders om te verifiëren dat degenen wiens zorg zij bekostigen, in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven. Met een BSN kunnen wij dit controleren. Jouw verzekeringsgegevens hebben wij nodig om te controleren waar je verzekerd bent en om de geleverde zorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.

 

EPD (Electronisch Patiënten Dossier)

Forta Volwassenen legt gegevens vast in een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin worden je persoonsgegevens, documenten, brieven en gespreksverslagen vastgelegd. Dit EPD is grondig beveiligd  en staat niet in verbinding met landelijke systemen, zoals het Landelijk Schakel Punt (LSP). De bewaartermijn voor medische gegevens is wettelijk bepaald op 20 jaar. Hierna zullen je gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

 

Externe partijen

Voor de behandeling worden ict systemen van externe partijen gebruikt. Denk hierbij aan het elektronisch voorschrijven van eventuele medicatie, het in kaart brengen van de klachten of het klaar zetten van specifieke oefeningen en vragenlijsten. Met deze partijen (onze gegevensverwerkers) heeft de Forta Volwassenen een verwerkersovereenkomst waarin helder is vastgelegd hoe de privacy rond persoonsgegevens geborgd is. Hiermee wordt  voldaan aan de  wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is dat gegevens nooit met derden worden gedeeld.

 

Inzage

je hebt altijd het recht jouw opgeslagen gegevens in te zien. Een groot deel van het dossier kunt je inzien in de MijnForta omgeving, die bij aanmelding wordt aangemaakt als je hier toestemming voor geeft. Wil je op een andere manier inzage in je dossier of een kopie ervan, dan kunt je dit opvragen. Ook heb je het recht om bepaalde delen van het dossier te laten vernietigen. Onderaan deze pagina staat welke regels er gelden en hoe je een verzoek voor vernietiging doet. 

 

Functionaris Gegevensbescherming

Forta Volwassenen heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG zorgt voor de optimale bescherming van je gegevens. Heb je vragen over de opgeslagen gegevens bij de Forta Volwassenen dan kun je bij de FG terecht via fg@forta.nl.

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Forta Volwassenen voldoet bij de verwerking van je gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de Europese privacywet. Heb je een klacht met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens dan kun je contact opnemen met de FG. Komt je er samen met de FG  niet uit, dan kunt je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacyreglement

Forta Volwassenen verstrekt geen informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat je daar toestemming voor geeft. Al onze professionals hanteren in hun werk de gedragscodes van de beroepsvereniging zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Je wordt bij aanvang van de behandeling om toestemming gevraagd om informatie over uw klacht(en), diagnose, behandelbeleid en de behandelconclusie uit te wisselen met je huisarts of verwijzer. Het privacyreglement van de Forta Volwassenen kun je downloaden via onze website of kosteloos opvragen bij het secretariaat van een vestiging.

 

Verzoek om inzage of vernietiging van gegevens

Een verzoek tot inzage of vernietiging van (een deel van) jouw gegevens kunt je kenbaar maken aan je behandelaar. De behandelaar zal met je bespreken welke gegevens je vernietigd wilt hebben en wat daarvoor nodig is. Is je behandeling al afgerond, dan kunt u het verzoek richten aan de Functionaris Gegevensbescherming.

Download ons privacyreglement

Met dit privacyreglement informeren we je over de persoonsgegevens die worden verwerkt en hoe deze zo goed mogelijk beschermd worden. Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, klanten (werkgevers), en bezoekers van de Forta Volwassenen website(s).

Download Privacyreglement